Kişisel Verilerin Korunması

 1. AMAÇ

CARDEA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. (CARDEA / ŞİRKET) tarafından kişisel verilerinizin gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, CARDEA çalışanlarının her türlü kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (6698 KVKK) uygun olarak işlenmesine, güvenli kullanımına ve muhafaza edilmesine önem vermekteyiz.

CARDEA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 KVKK ve ilgili diğer mevzuat dâhilinde kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması, güvenli muhafaza ve imha edilmesi uygulamalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

 1. UYGULAMA

CARDEA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. olarak;

Çalışanlarımızı, Müşterilerimizi, potansiyel müşterilerimizi, çalışan adaylarımızı, ziyaretçilerimizi, tedarikçilerimizi, iş ortaklarımızı, paydaşlarımızı ve diğer 3. kişilerimizi;

Uhdemizde bulunan kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, KVKK, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri, ilgili diğer yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde toplandığını, işlendiğini, aktarıldığını, güvenli muhafaza ve imha edildiğine dair KVKK Veri Sorumlusu sıfatıyla aydınlatmak istiyoruz.

 • Kişisel Verilerinizin Toplanma, İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak Şirketimiz birimleri, eğitim ve danışmanlık kapsamında gerçekleştirdiğimiz tüm iş süreçleri, sosyal medya mecraları, Şirketimizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler ve benzeri vasıtalarla/yollarla kalitemizden ödün vermeden eğitim kayıtları, iletişim formları, çalışan kayıtları, sosyal ağlar, basın yayın organları, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, başvuru formları vb. gibi araçlar üzerinden aşağıda tanımlı amaç ve kapsamda toplanabilecek ve işlenecektir;

6698 KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 1. Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 2. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

iii.  Doğru ve güncel olarak,

 1. Belirli açık ve meşru amaçlar ile
 2. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenecektir.

Ayrıca;

 • Aldığınız sınıf ve online eğitim ve danışmanlık hizmetleri kapsamında, Çalışan, Müşteri, Tedarikçi, Çalışan adayı ve ilgili tüm 3. Taraf beklenti ve taleplerinizin karşılanması, kurumsal iletişim, satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, sizleri daha iyi tanıyarak istek ve ihtiyaçlarınızın anlaşılması, talep ve ihtiyaçlarınıza daha hızlı cevap verilmesi, teklifler sunmamıza yardımcı olabilecek, gerekli çalışmaların/süreçlerin iş birimlerimiz tarafından yapılması, sınıf ve online eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • Şirketimizde bulunduğunuz süre boyunca sizleri memnun etmek için gerçekleştirilen aktivitelerinin, toplantıların planlanması ve yürütülmesi,
 • Sizinle ilişkili hizmet ve ödeme tercihlerinize destek verilmesi,
 • Satın alma ihtiyaçlarımızın karşılanması, sözleşme şartlarının belirlenmesi ve onaylanması,
 • Finans, muhasebe faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Hukuki işlemlerin yürütülmesi,
 • Web sitemiz üzerinden bizlerle iletişim sağlanması, süreçlerimizin ve gerçekleştirilen faaliyetlerin duyurulması,
 • Çalışanlarımız, Müşterilerimiz, İş Ortaklarımız ve ilgili tüm resmi kurumlar tarafından bildirilen yönetmeliklere istinaden taleplerin ve beklentilerin karşılanması,
 • Yetkilendirilmiş Kalite ve Bilgi Güvenliği kapsamındaki denetimlerimizi yapabilmek ya da mevzuat tarafından öngörülen raporlama ile şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amacıyla hukuki, ticari, mali, idari operasyonlarla şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasına dair sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Çalışan Aday Başvuru sürecinde değerlendirmenin yapılması, referanslarınızdan bilgi alınması,
 • İş ortaklarımız vasıtasıyla bordrolama sürecinin yönetilmesi,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, kanuni ve hukuksal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın mevzuat tarafından öngörülen sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari yükümlülüklerini gerçekleştirilmesi, iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • Çalışanlarımızın acil durumlarında yakınlarına bilgilendirme yapılması,
 • Şirket’imizin bulunduğu İstanbul Ofis Yönetimi tarafından kritik alanların güvenliğini sağlanması,
 • Çalışanlarımız olarak değer verdiğimiz fikir, görüş ve önerilerinizin değerlendirilmesi,
 • Maaş, prim, harcırah ödemelerinin yapılması,

amaçları ve bağlantılı olduğu konulara ilişkin aşağıda bulunan kişisel verileriniz toplanmakta, sistemlerimizde işlenerek kayıt altına alınmakta, yukarıdaki amaçlar için güvenli muhafaza edilmektedir.

 

Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen ve CARDEA’in öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak ve açık rıza var ise veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde işlenir.

 

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilmekte olduğundan, CARDEA tarafından çalışanların verisi dışında işlenmez ve bünyemizde bulundurulmaz. Çalışanlara ait bu tür veriler ise kanunlarda öngörülen kişilerce işlenebilir.

 

Toplanan, İşlenen, Aktarılan, Muhafaza Edilen Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler
Kimlik Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, imza/paraf bilgisi. vs
İletişim Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, şirket içi iletişim bilgileri (dahili numarası ve kurumsal e-posta adresi dahil), Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP)
Lokasyon Mevcut konum bilgileri, bulunduğu yer, adres
Özlük Şirketimiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edlmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri (Özlük dosyasına giren kimlik bilgileri, özgeçmiş, vesikalık fotoğraf, eğitim bilgileri, mezuniyet bilgileri, diploma örneği, mesleği, daha önce çalıştığı yer)
Hukuki İşlem Hukuki alacak ve hakların tespiti, takibi ve borçların ifası ile kanuni yükümlülükler ve Şirketimiz politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler ile icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri (Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan bilgiler).
Müşteri İşlem Ticari faaliyetleri yürürlükten teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel veriler
Fiziksel Mekan Güvenliği Site yönetimin tarafından bina girişinde güvenlik için fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; görüntü kayıtları, ad soyad, firma bilgileri, iletişim bilgileri.
Finans Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, banka hesap numarası, IBAN numarası,
Mesleki Deneyim Danışman özgeçmişleri, mesleki dibloma, yetkinlik sertifikaları vs.
Pazarlama Müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin danışmanlık ve eğitim ihtiyacının tespiti maksadı ile ön keşif çalışmalarına esas teşkil edecek ihtiyaç ve beklentilerine ait detaylar kapsamında ki kişisel bilgileri.
Görsel Ve İşitsel Kayıtlar Sınıf ve Online Eğitim ve danışmanlıklarda sizlerin bilgilendirmeniz ve kendi rızanız ile çekilen, tanıtım amacıyla paylaşılan eğitim fotoğraf ve videoları
Diğer Bilgiler-Kişisel Bilgi / Seyahat Bilgileri, Plaka No, (iş seyahatleri, şehir içi ve şehirler arası ulaşım dahil harcırah ve masraf).
Sağlık Bilgileri İşe girişte alınan sağlık raporu,
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri İşe girişte alınan Adli sicil kayıtları (Teyit edildikten sonra ilgili kişiye geri verilmekte.)

 

Yukarıda sayılan amaçlar dahilinde kişisel verisini işlediğimiz Veri Konusu Kişi Gruplarımız; Çalışan Adayı, Çalışan, Müşteri Yetkilisi, Müşteri Çalışanı, Kamu Kurum Kuruluş Yetkilisi, Habere konu kişi, Hissedar/Ortak, Potansiyel Hizmet Alıcısı/Müşteri, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Veli / Vasi / Temsilci ve Ziyaretçilerimizdir.

 

 • Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, 6698 sayılı KVKK ve yürürlükte olan diğer mevzuatlara uygun olarak, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, iş bağlantılarımız ve ortaklarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya işimizin ifası gereği yurt dışına aktarılabilecektir.

Süreçlerimiz kapsamında hizmet sunduğumuz ve verilerinizi topladığımız internet sitelerimiz, sosyal medya hesaplarımız, basın yayın organlarımız aşağıda bilginize sunulmuştur.

 

Web Sitemiz, Sosyal Medya Hesaplarımız:

 

Paylaşmış olduğunuz ya da bizler tarafından toplanan, işlenen ve paylaşılan kişisel verilerinizin sizlerin ihtiyaç ve taleplerinizi karşılayabilecek kadar alınmasına özen gösterilmektedir.

 • Kişisel Verilerin Güvenli Saklanması ve Silinmesi

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatta, şirket prosedürlerinde ve politikalarında belirlenen yasal sürelerde saklamaktadır. Mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan yasal süreler boyunca, müşteri taleplerini karşılamak amacıyla eğitim ve danışmanlık kayıtları hizmet süreçleri bittikten sonra 10 yıl elektronik ortamda saklamaktadır. Hardcopy kayıtlarda Kalite Kayıtları 3 yıl, dış eğitim kayıtları 1 yıl muhafaza edilmekte, imha süresi dolan dokümanlar yakma metoduyla imha edilmektedir.

 • Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

6698 KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde,

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 2. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 3. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 1. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için;

Kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza ve taleplerinize yönelik açıklamalarınızı “KVKK Kişisel Veri Bilgi Talep Formu” muza  tanımlayarak;

“Cevizli Mahallesi, Bağdat Caddesi, Ofistanbul No:538 Kat.2 D.16 Maltepe/İstanbul/Türkiye”

adresine şahsen veya noter onaylı vekil tayin ettiğiniz kişi ile,

[email protected], [email protected]  

e-posta adreslerimize e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

Başvuru hakkında detaylı bilgi almak için CARDEA İrtibat Kişimiz Sunay Kutlu’ya [email protected] adresinden veya “0532 282 82 76 – 0216 627 04 29” nolu telefonlardan ulaşabilir, ihtiyacınız halinde “KVKK Kişisel Veri Başvuru Formu” nu talep edebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda;

Talep ettiğiniz hususun/konunun açık ve anlaşılır olması,

 • Yazılı başvurulursa kişisel veri sahibinin ıslak imzalı onayı,
 • Talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması,
 • Başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi,
 • Başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi (Tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası)
 • Başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası vs.)

bulunması gerekmektedir.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde CARDEA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez. Kanun’un 13. maddesi çerçevesinde ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

6698 KVKK’nun 28/2 maddesi uyarınca; aşağıda belirtilen durumlarda kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen diğer haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
  • 6698 KVKK uyarınca CARDEA ’in Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller

6698 KVKK’nun 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde CARDEA, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • CARDEA ve ilişkili şirketleri, III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • CARDEA ’nın bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, CARDEA ’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili Aydınlatma Metni kapsamındaki süreçlerde kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikli olarak uygulanacaktır.

Yürürlükte bulunan mevzuat ve Aydınlatma Metni arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Veri Sorumlusu yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

Aydınlatma Metni 05.02.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Aydınlatma Metni ’nin tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi kapsamında KVKK Kuruludurumunda yürürlük tarihi güncellenecek ve yeniden duyurulacaktır.

Aydınlatma Metni internet sitesinde “www.cardeacert.com” da yayımlanarak kişisel veri sahiplerinin erişimine sunulmaktadır. Değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla Aydınlatma Metninde değişiklik ve güncellemeler yapılabilecek olup ilgili internet sitesi üzerinden kişisel veri sahiplerine sunulabilecektir.

CARDEA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

Adres                : Cevizli Mahallesi, Bağdat Caddesi ,Ofistanbul No:538 Kat.2 D.16 Maltepe/İstanbul/Türkiye

Telefon/Faks      : +90 216 627 04 29

Web                 : www.cardeacert.com

E-mail               : [email protected],

Mersis               : 1727629253400019

İrtibat Kişisi        : Sunay Kutlu

[email protected]

0532 282 82 76

Yönetim Sistemlerinin çalışan ve müşteri memnuniyeti odaklı olduğuna inanan CARDEA Yönetimi olarak,

 • Hizmet sunumunu hatasız yapmayı hedefleyerek düşük maliyet ile üstün bir kalite seviyesine ulaşmayı,
 • Eğitim ve danışmanlıkta bilgi, çevre, iş sağlığı ve sistem güvenliği bilinci ile tüm süreçler genelinde eğitim faaliyetlerine tam katılım sağlamayı ve yüksek düzeyde farkındalık yaratmayı,
 • İç / Dış Müşteriler, Tedarikçiler ve ilgili diğer tüm 3. Taraf bağlamlarımız ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak zamanında, hızlı ve etkin çalışan bir sistem oluşturmayı,
 • Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması kapsamında devreye alınan faaliyetleri, mevcut ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemimize uygun olarak kurmayı, yürütmeyi, geliştirmeyi, performans kriterlerini ve süreç faaliyetlerini sürekli denetleyerek gerekli görülen iyileştirmeleri tespit etmeyi, faaliyetlerin yasal ve standartlara göre uygulanabilirlik şartlarını sağlamayı ve sürdürülebilir bir sistem yapısı oluşturmayı,
 • Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışı ile tüm proseslerimizde liderliği ve çalışan katılımını teşvik ederek takım çalışmasını benimsetmeyi,
 • Mükemmeli hedefleyen bir tutumla gerçekleştirdiğimiz hizmetlerde tüm müşterilerimizin memnuniyetini artırmayı, memnuniyeti en üst düzeyde tutmayı, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmeyi, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında hizmet gerçekleştirmeyi, olumsuz maliyetleri azaltmayı,
 • Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesi için kontrol proseslerimizi geliştirmeyi,
 • Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklerine uyum sağlamayı,
 • Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki bilgi ve veri güvenliği risklerini belirlemeyi, sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi,
 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı, Bilgi ve Veri Güvenliği kapsamında bünyemizde oluşabilecek riskleri tespit etmeyi ve yönetmeyi,
 • Çevre ve İş Sağlığı kapsamında oluşabilecek kazaları tespit etmeyi ve gerekli önlemlerini almayı,
 • Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermeyi, sürekli gelişim için eğitimleri, kültürel ve sosyal faaliyetlerimizi artırmayı, bu etkinliklerin sağladığı faydalar konusunda toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmayı, tabana yayılmasını sağlamayı, bu yolla kurumsal kültürün oluşmasını sağlamayı,
 • Sorumlu olduğu ulusal, uluslararası ve sektörel düzenlemeleri, yasal ve ilgili mevzuat gerekleri, standartların beklentilerini yerine getirmeyi, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamayı, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan gereksinimleri sağlamayı,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında çalışanlara, müşterilere, ziyaretçilere, tedarikçilere, iş ortaklarına ve ilgili diğer 3.taraflara ait kişisel verilerin/bilgilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması, korunması ve imhası konusunda tüm sorumlulukları karşılamayı,

Taahhüt ederiz.

Genel Müdür                     

 1. AMAÇ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amaç ve kapsamında 7 Nisan 2016 tarihinde 29677 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

BÜLENT YAMAN / CARDEA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ (CARDEA) “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, Çalışan Adaylarımızın, Çalışanlarımızın, Diğer-Müşteri Yetkililerimizin, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcılarımızın, Ürün veya Hizmet Alıcılarımızın/Müşterilerimizin, Müşteri Çalışanlarının, Kamu Kurum Kuruluş Yetkililerinin, Haberlere konu kişilerimizin, Hissedarlarımızın/Ortaklarımızın, Stajyerlerimizin, Tedarikçilerimizin, Tedarikçi Çalışanlarının, Tedarikçi Yetkililerimizin, Veli / Vasi / Temsilcilerimizin ve Tüm Ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin gizliliği ve güvenliği büyük önem verilmektedir.

6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde yukarıda sözü geçen ilgili kişilerimizin  kişisel verilerinin toplanması, işlenmesi, aktarılması, güvenli muhafaza edilmesi/saklanması ve imha edilmesine yönelik uygulamalarımız ve yönetimimiz hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmaktır.

 1. SORUMLU PERSONEL

 

 1. KAPSAM

Çalışan Adayları, Çalışanlarımız, Diğer-Müşteri Yetkililerimiz, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcılarımız, Ürün veya Hizmet Alıcılarımız/Müşterilerimiz, Müşteri Çalışanları, Kamu Kurum Kuruluş Yetkilileri, Haberlere konu kişileri, Hissedarlarımız/Ortaklarımız, Stajyerlerimiz, Tedarikçilerimiz, Tedarikçi Çalışanları, Tedarikçi Yetkilileri, Veli / Vasi / Temsilcileri, CARDEA Ziyaretçileri ve üçüncü kişilerimize ait Şirketimiz tarafından toplanan, işlenen, aktarılan, güvenli muhafaza edilen/saklanan ve imha edilen Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler, bu prosedür kapsamına girmektedir.

 

 1. TANIMLAR ve TERİMLER

İşbu Kişisel Verilerin Toplama, İşleme, Aktarma, Saklama Ve İmha Prosedürü’nde geçen;

 

6698 sayılı KVKK : 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu

KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.  Gerekçede, bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesi olarak tanımlanmıştır. (Ad, Soyad, TC Kimlik No, Pasaport Numarası, Adres, Telefon, Sisteme Giriş-Çıkış Zamanları, Ziyaret ettikleri alanlar/ürünler ve yaptıkları işlemler,  Bulundukları konumlar ile ilgili veri tabanlarında ya da dosyalarında tutulan dijital veriler, İK/pazarlama/satış ya da başka birimler tarafından tutulan kişilere ait bilgilerin saklandığı iş başvuruları/özgeçmişler, sipariş kayıtları gibi belgeler, Doğum Yeri/Tarihi, Taşıt Plakası, E-Mail Adresi / IP Adresi, Parmak İzi, Görüntü ve Ses Kayıtları, Kişiyi belirlenebilir kılan benzer tüm veriler)

Özel Nitelikli : Özel nitelikli kişisel veriler öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Bu nedenle, diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gerekmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası ile ya da Kanunda sayılan sınırlı hallerde işlenebilir. (Irkı, Etnik Kökeni, Siyasi Düşüncesi, Felsefi İnancı, Dini, Mezhebi veya diğer inançları, Kılık Ve Kıyafeti, Dernek, Vakıf ya da Sendika Üyeliği, Sağlığı, Cinsel Hayatı, Ceza Mahkûmiyeti/Mülkiyeti Verileri, Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Verileri, Biyometrik ve Genetik Verileri)

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması ve yurtdışına transfer edilmesi dahil kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay.

Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi Örneğin; TSKGV çalışanları/üyeleri/yetkilileri, Müşteriler, tedarikçiler, ziyaretçiler, bayi/servis çalışanları, resmi kurum çalışanları, çalışanlar ve çalışan adaylarıdır.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi. Veri işleme faaliyetinin genel anlamda “neden” ve “nasıl” yapıldığını belirleyen kişidir.

İrtibat Kişisi: Kurumla iletişimi ve Veri Sahipleriyle irtibatı sağlayan kişi. İrtibat kişisi Veri Sorumlusu’ nun temsilcisi değildir. İrtibat kişisi Veri sorumlusu adına işlem yapma yetkisine sahip olmayıp Kurum’dan gelecek taleplerin tebliğ edildiği kişidir. (Veri Sahiplerinden gelecek soru ve taleplerde değerlendirme makamı olmayıp yalnızca irtibatı sağlayıcı pozisyondadır.)

 

 1. UYGULAMA

 

BÜLENT YAMAN / CARDEA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ olarak;

Çalışanlarımızı, Müşterilerimizi, potansiyel müşterilerimizi, çalışan adaylarımızı, ziyaretçilerimizi, tedarikçilerimizi, iş ortaklarımızı, paydaşlarımızı ve diğer 3. kişilerimizi;

Uhdemizde bulunan kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, KVKK, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri, ilgili diğer yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde toplandığını, işlendiğini, aktarıldığını, güvenli muhafaza ve imha edilmekte, Veri Sorumlusu sıfatıyla konuya hassasiyetle yaklaşılmakta ve özen göstermektedir.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak Şirketimiz birimleri, eğitim ve danışmanlık kapsamında gerçekleştirdiğimiz tüm iş süreçleri, sosyal medya mecraları, Şirketimizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler ve benzeri vasıtalarla/yollarla kalitemizden ödün vermeden eğitim kayıtları, iletişim formları, çalışan kayıtları, sosyal ağlar, basın yayın organları, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, başvuru formları vb. gibi araçlar üzerinden aşağıda tanımlı amaç ve kapsamda toplanabilecek ve işlenecektir;

6698 KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 1. Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 2. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

iii.  Doğru ve güncel olarak,

 1. Belirli açık ve meşru amaçlar ile
 2. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenecektir.

Ayrıca;

 • Aldığınız eğitim ve danışmanlık hizmetleri kapsamında, Çalışan, Müşteri, Tedarikçi, Çalışan adayı ve ilgili tüm 3. Taraf beklenti ve taleplerinizin karşılanması, kurumsal iletişim, satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, sizleri daha iyi tanıyarak istek ve ihtiyaçlarınızın anlaşılması, talep ve ihtiyaçlarınıza daha hızlı cevap verilmesi, teklifler sunmamıza yardımcı olabilecek, gerekli çalışmaların/süreçlerin iş birimlerimiz tarafından yapılması, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • Şirketimizde bulunduğunuz süre boyunca sizleri memnun etmek için gerçekleştirilen aktivitelerinin, toplantıların planlanması ve yürütülmesi,
 • Sizinle ilişkili hizmet ve ödeme tercihlerinize destek verilmesi,
 • Satın alma ihtiyaçlarımızın karşılanması, sözleşme şartlarının belirlenmesi ve onaylanması,
 • Finans, muhasebe faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Hukuki işlemlerin yürütülmesi,
 • Web sitemiz üzerinden bizlerle iletişim sağlanması, süreçlerimizin ve gerçekleştirilen faaliyetlerin duyurulması,
 • Çalışanlarımız, Müşterilerimiz, İş Ortaklarımız ve ilgili tüm resmi kurumlar tarafından bildirilen yönetmeliklere istinaden taleplerin ve beklentilerin karşılanması,
 • Yetkilendirilmiş Kalite ve Bilgi Güvenliği kapsamındaki denetimlerimizi yapabilmek ya da mevzuat tarafından öngörülen raporlama ile şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amacıyla hukuki, ticari, mali, idari operasyonlarla şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasına dair sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Çalışan Aday Başvuru sürecinde değerlendirmenin yapılması, referanslarınızdan bilgi alınması,
 • İş ortaklarımız vasıtasıyla bordrolama sürecinin yönetilmesi,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, kanuni ve hukuksal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın mevzuat tarafından öngörülen sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari yükümlülüklerini gerçekleştirilmesi, iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • Çalışanlarımızın acil durumlarında yakınlarına bilgilendirme yapılması,
 • Şirket’imizin bulunduğu İstanbul Ofis Yönetimi tarafından kritik alanların güvenliğini sağlanması,
 • Çalışanlarımız olarak değer verdiğimiz fikir, görüş ve önerilerinizin değerlendirilmesi,
 • Maaş, prim, harcırah ödemelerinin yapılması,

amaçları ve bağlantılı olduğu konulara ilişkin aşağıda bulunan kişisel verileriniz toplanmakta, sistemlerimizde işlenerek kayıt altına alınmakta, yukarıdaki amaçlar için güvenli muhafaza edilmektedir.

 

Toplanan, İşlenen, Aktarılan, Muhafaza Edilen Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler
Kimlik Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, imza/paraf bilgisi. vs
İletişim Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, şirket içi iletişim bilgileri (dahili numarası ve kurumsal e-posta adresi dahil), Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP)
Lokasyon Mevcut konum bilgileri, bulunduğu yer, adres
Özlük Şirketimiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edlmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri (Özlük dosyasına giren kimlik bilgileri, özgeçmiş, vesikalık fotoğraf, eğitim bilgileri, mezuniyet bilgileri, diploma örneği, mesleği, daha önce çalıştığı yer)
Hukuki İşlem Hukuki alacak ve hakların tespiti, takibi ve borçların ifası ile kanuni yükümlülükler ve Şirketimiz politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler ile icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri (Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan bilgiler).
Müşteri İşlem Ticari faaliyetleri yürürlükten teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel veriler
Fiziksel Mekan Güvenliği Site yönetimin tarafından bina girişinde güvenlik için fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; görüntü kayıtları, ad soyad, firma bilgileri, iletişim bilgileri.
Finans Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, banka hesap numarası, IBAN numarası,
Mesleki Deneyim Danışman özgeçmişleri, mesleki dibloma, yetkinlik sertifikaları vs.
Pazarlama Müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin danışmanlık ve eğitim ihtiyacının tespiti maksadı ile ön keşif çalışmalarına esas teşkil edecek ihtiyaç ve beklentilerine ait detaylar kapsamında ki kişisel bilgileri.
Görsel Ve İşitsel Kayıtlar Eğitim ve danışmanlıklarda sizlerin bilgilendirmeniz ve rızanız sonrasında çekilen, tanıtım amacıyla paylaşılan fotoğraf ve kamera kayıtları
Diğer Bilgiler-Kişisel Bilgi / Seyahat Bilgileri, Plaka No, (iş seyahatleri, şehir içi ve şehirler arası ulaşım dahil harcırah ve masraf).
Sağlık Bilgileri İşe girişte alınan sağlık raporu,
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri İşe girişte alınan Adli sicil kayıtları (Teyit edildikten sonra ilgili kişiye geri verilmekte.)

 

Yukarıda sayılan amaçlar dahilinde kişisel verisini işlediğimiz Veri Konusu Kişi Gruplarımız; Çalışan Adayı, Çalışan, Müşteri Yetkilisi, Müşteri Çalışanı, Kamu Kurum Kuruluş Yetkilisi, Habere konu kişi, Hissedar/Ortak, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı/Müşteri, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Veli / Vasi / Temsilci ve Ziyaretçilerimizdir.

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme

CARDEA, 6698 sayılı KVKK’nın 4. maddesi uyarınca kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işler, veri sahiplerine karşı “şeffaflık” ilkesini benimser ve kişisel veri sahiplerine kendi bilgilerinin kullanımı hakkında bilgilendirmede bulunur. Bilgilendirmede, açıklık ve dürüstlük esas alınır, toplanan kişisel verilerin işlenme ve kullanım amacı hakkında net bilgi verilir ve veriler bu çerçevede işlenir.

 • Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama

CARDEA, işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlar. Bu sebeple kişisel verilerin doğru ve güncel tutulması açısından meydana gelen değişiklikler ilgili birimlerce gerçekleştirilir. İşlenen verilerde değişiklik olması durumunda İrtibat Kişisine süreç sorumlusu tarafından bilgi verilir.

 • Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme

CARDEA, kişisel verileri meşru ve hukuka uygun sebeplerle toplar ve işler. CARDEA, kişisel verileri, yürütmekte oldukları faaliyet/süreçlerle bağlantılı olarak, makul çerçevede ve gerekli olduğu ölçüde işler. Meşru ve hukuka uygun işlenen verilerin dışında elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler için açık rıza alınarak süreç yönetilir.

 • Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması

CARDEA, işleme amacı ile ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri işlemekten kaçınır. Bu çerçevede, süreç bazında oluşturulan veri envanterleri üzerinden kişisel veriler incelenir, ihtiyacın karşılanacağı kadar veri işleme faaliyetinin en aza indirilmesi esastır.

 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen ve CARDEA’in öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak ve açık rıza var ise veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde işlenir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilmekte olduğundan, CARDEA tarafından çalışanların verisi dışında işlenmez ve bünyemizde bulundurulmaz. Çalışanlara ait bu tür veriler ise kanunlarda öngörülen kişilerce işlenebilir.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
  • Kişisel verilerin yurt içine aktarımı

 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, 6698 sayılı KVKK ve yürürlükte olan diğer mevzuatlara uygun olarak, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, iş bağlantılarımız ve ortaklarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya işimizin ifası gereği yurt dışına aktarılabilecektir.

Süreçlerimiz kapsamında hizmet sunduğumuz ve verilerinizi topladığımız internet sitelerimiz, sosyal medya hesaplarımız, basın yayın organlarımız aşağıda bilginize sunulmuştur.

Web Sitemiz, Sosyal Medya Hesaplarımız:

Paylaşmış olduğunuz ya da bizler tarafından toplanan, işlenen ve paylaşılan kişisel verilerinizin sizlerin ihtiyaç ve taleplerinizi karşılayabilecek kadar alınmasına özen gösterilmektedir.

 • Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı

CARDEA tarafından kişisel veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere “Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir. CARDEA, bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket edecektir.

 

 • Kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarılmasına ilişkin alınan tedbirler
  • Teknik tedbirler
 • Kişisel verilerin mevzuata uygun olarak işlenmesi ve saklanması için şirket içi teknik organizasyonu yapmak,
 • Kişisel verilerin saklanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak için teknik altyapıyı oluşturmak,
 • Oluşturulan teknik alt yapının süreçlerini takip etmekte ve denetimlerini yapmak,
 • Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemek ve yenilemek,
 • Riskli durumlar için koruma sistemleri, güvenlik duvarı ve benzeri yazılımsal veya donanımsal güvenlik ürünleri kullanmakta ve teknolojik gelişmelere uygun güvenlik sistemleri kurmak,
 • Teknik konularda uzman çalışanlar istihdam etmek.
 • 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamak

 

 • İdari tedbirler
 • Çalışanların kişisel verilerinin hukuka uygun bir şekilde korunması ve işlenmesine ilişkin bilgilendirmek ve gerekli eğitimlerin vermek,
 • Çalışanlar ile yapılan sözleşmelerde ve/veya Şirket prosedürlerinde, Çalışanlar tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi durumlarında alınacak tedbirleri kayıt altına almak,
 • Veri işleyenler veya veri işleyenlerin ortaklarının kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini denetlemek.
 • Aydınlatma Yükğmlülüğünü yerine getirmek,
 • Kişisel Veriler üzerindeki riskleri tespit etmek ve faaliyetlerini planlamak, önlem almak,

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
  • Kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanması

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatta, şirket prosedürlerinde ve politikalarında belirlenen yasal sürelerde saklamaktadır. Mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan yasal süreler boyunca, müşteri taleplerini karşılamak amacıyla eğitim ve danışmanlık kayıtları hizmet süreçleri bittikten sonra 10 yıl elektronik ortamda saklamaktadır. Hardcopy kayıtlarda Kalite Kayıtları 3 yıl, dış eğitim kayıtları 1 yıl muhafaza edilmekte, imha süresi dolan dokümanlar yakma metoduyla imha edilmektedir.

 

 • Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin alınan tedbirler
  • Teknik tedbirler
 • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturmak, (ISO 9001)
 • Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almak,
 • Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmek,
 • Oluşabilecek risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmek, (KYS ve 6698 sayılı KVKK Ekibi kontrolünde)
 • Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemleri kurmak.

 

 • İdari tedbirler
 • Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanları bilgilendirerek farkındalık yaratmak,
 • Kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle işbirliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin düzenlemelere yer vermek.
 • Veri işleyenler veya veri işleyenlerin ortaklarının kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini denetlemek.
 • Aydınlatma Yükğmlülüğünü yerine getirmek,
 • Kişisel Veriler üzerindeki riskleri tespit etmek ve faaliyetlerini planlamak, önlem almak,

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ
  • CARDEA, kişisel verilerin güvenlik tedbirleri
 • Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
 • Hukuka aykırı erişimini önlemek,
 • Hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak,

için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre gereken idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

 

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek için alınan idari tedbirler
 • Çalışanları kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hakkında eğitmek ve bilgilendirmek,
 • CARDEA’in yürüttüğü faaliyetleri detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde değerlendirmek, söz konusu değerlendirme sonucunda ilgili birimlerin gerçekleştirdiği ticari faaliyetler özelinde kişisel verileri işlemek,
 • Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verileri işleyen kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin almasına ilişkin düzenlemelere yer vermek,
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde KVK Kurul’una durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yapmak, “Disiplin Prosedürü” ne ve Disiplin Kurulu kararına uygun hareket etmek.

 

 • Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınan teknik tedbirler
 • Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmek,
 • Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemek ve yenilemek,
 • Şirket içerisinde erişim yetkilendirme prosedürleri oluşturmak,
 • Şirket içerisinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerini mevzuata uygun şekilde oluşturmak ve periyodik olarak denetimlerini yapmak,
 • Çalışanları kişisel verilere erişim, yetkilendirme hususlarında eğitmek ve bilgilendirmek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemeyi sağlamak üzere teknolojik gelişmeler dahilinde güvenlik sistemleri kurmak.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, İMHASI ve ANONİMLEŞTİRİLMESİ

İlgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda CARDEA, yasal mevzuatlar kapsamında kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silme ve kırpma metodlarıyla İmha Formuna gerekli kayıtları yaparak ve kanıtları oluşturarak imha eder.

Kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada ve yasal yükümlülük gereği ortaya konulan kanuni süreler boyunca müşteri taleplerini karşılamak amacıyla eğitim ve danışmanlık kayıtları hizmet süreçleri bittikten sonra elektronik veriler 10 yıl, Hardcopy kayıtlarda Kalite Kayıtları 3 yıl, dış eğitim kayıtları 1 yıl saklanmakta ve sürenin bitiminde eletronik ortamdan silme, Hardcopy kayıtlar kırpma metodlarıyla imha edilmektedir.

İhtiyaç ve talep halinde aşağıdaki metodlarda uygulanacaktır.

 • Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme (Sending to a Specialist for Secure Deletion)

CARDEA, bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan ve CARDEA tarafından yetkilendirilen anlaşmalı kişi/kişiler tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.

 • Maskeleme (Masking)

Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir. İhtiyaç halinde bu metot devreye alınacaktır.

 • Toplulaştırma (Aggregation)

Analiz proseslerinde veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.

 • Veri Türetme (Data Derivation)

Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır.

 • Veri Karma (Data Shuffling, Permutation)

Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır.

 • KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel Veri Sahibi, 6698 sayılı KVKK Madde 11 uyarınca:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 • Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılması

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için;

Kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza ve taleplerinize yönelik açıklamalarınızı “KVKK Kişisel Veri Bilgi Talep Formu” muza  tanımlayarak;

Cevizli Mahallesi, Bağdat Caddesi, Ofistanbul No:538 Kat.2 D.16 Maltepe/İstanbul/Türkiye

adresine şahsen veya noter onaylı vekil tayin ettiğiniz kişi ile,

[email protected], [email protected]  e-posta adreslerimize e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

Başvuru hakkında detaylı bilgi almak için CARDEA İrtibat Kişimiz Sunay Kutlu’ya [email protected] adresinden veya “0532 282 82 76 – 0216 627 04 29” nolu telefonlardan ulaşabilir, ihtiyacınız halinde “KVKK Kişisel Veri Başvuru Formu” nu talep edebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda;

Talep ettiğiniz hususun/konunun açık ve anlaşılır olması,

 • Yazılı başvurulursa kişisel veri sahibinin ıslak imzalı onayı,
 • Talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması,
 • Başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi,
 • Başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi (Tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası)
 • Başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası vs.)

bulunması gerekmektedir.

 • Başvurunun değerlendirilmesi
  • Başvurunun cevaplandırılma süresi

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde BÜLENT YAMAN / CARDEA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez. Kanun’un 13. maddesi çerçevesinde ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

 • Başvuruyu reddetme hakkı

6698 KVKK’nun 28/2 maddesi uyarınca; aşağıda belirtilen durumlarda kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen diğer haklarını ileri süremezler:

Kişisel veriler ile ilgili başvurular;

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel Veri Sahibi tarafından alenileştiren kişisel verilerin işlenmesi,
 • Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması,
 • Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istem içermesi,
 • Başvuru usulüne uyulmaması,

hallerinde CARDEA tarafından gerekçelendirilmek suretiyle reddedilir.

 • Başvurunun değerlendirilme usulü

Cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için yapılan taleplerin yazılı ve ıslak imzalı, noter vasıtasıyla tebligat veya kayıtlı elektronik posta (KEP) üzerinden gönderilmesi veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle başvuranın kimliğinin belgelendirilmiş kayıtlarla gönderilmesi gerekmektedir.

Talep kabul edilir ise ilgili işlem uygulanır ve yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na olan şikayet hakkı

Başvurunun reddedilmesi, verdiğimiz cevabı yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikayette bulunma hakkı bulunmaktadır.

 • VERİLERİN TOPLAMA, İŞLEME, AKTARMA, SAKLAMA, GÜVENLİĞİ ve İMHA PROSEDÜRÜNÜN YÜRÜTME SORUMLULUĞU

Bu prosedür, CARDEA ELEKTRİK SANAYİİ A.Ş.  (CARDEA)’de tanımlı olan Kalite Yönetim Sistemi Süreci (KYS) Yönetim temsilcisi tarafından takip edilir.

Kişisel verilerin CARDEA adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde veri sorumlusu olarak CARDEA ile veri işleyen kişiler müştereken sorumlu olurlar.

CARDEA; veri sorumlusu olarak, kendisi ile kişisel verilerini paylaşan ilgili kişilere sağladıkları güvenin; iş ortakları, hizmet sağlayıcı, tedarikçi ve yüklenicileri tarafından da aynı şekilde sürdürülmesinin sağlanması için periyodik olarak, veri işleyenlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunu denetler.

 • PROSEDÜRÜN UYGULAMASI VE YAYINLANMASI

Süreçlerindeki değişikliklere ve gelen yeni taleplere istinaden revizyon Yönetim Temsilcisi tarafından yapılır, Genel Müdür onayına sunularak, onay sonrası yayınlanır.

Prosedürün tamamının veya belirli maddelerinin güncellenmesi durumunda, güncellemeler yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girer. Prosedür en güncel hali ile “www.cardeacert.com” sitesinde yayınlanır ve kişisel veri sahiplerinin erişimine sunulur.

6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Prosedür arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle 6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

İşbu Prosedür en az yılda bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde güncellenir.

 • PROSEDÜRÜN YÜRÜRLÜLÜĞÜ

Bu prosedürü Üst Yönetimin onayı ile 22.04.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş, 01.11.2019 tarihinde revize edilerek Kalite tarafından yeniden yayınlanmıştır. İşbu Prosedür elektronik olarak İstanbul ve Ankara lokasyonlarımızdaki sunucularımızda olmak üzere saklanır.

 1. REFERANSLAR / İLGİLİ DOKÜMANLAR
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Bilgi ve Veri Güvenliği Politikaları
 • Aydınlatma Metni
 • Kişisel Veri Bilgi Talep Formu
 • İçerisinde kişisel veri içeren tüm doküman ve kayıtlar.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu ’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için “Kişisel Veri Bilgi Talep Formu” ile kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler, belgeler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınız birlikte yazılı talebinizi aşağıdaki seçeneklerden herhangi biri ile İrtibat Kişimiz Sunay Kutlu’ya iletebilirsiniz.

 

 1. “BÜLENT YAMAN/CARDEA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ Cevizli Mahallesi, Bağdat Caddesi ,Ofistanbul No:538 Kat.2 D.16 Maltepe/İstanbul/Türkiye” adresine şahsen başvuru veya iadeli taahhütlü posta yolu ile,
 2. “BÜLENT YAMAN / CARDEA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ Cevizli Mahallesi, Bağdat Caddesi ,Ofistanbul No:538 Kat.2 D.16 Maltepe/İstanbul/Türkiye” adresine noter vasıtasıy ile,
 3. Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” veya sizlere ait diğer elektronik e-posta adreslerinizden [email protected], [email protected] kayıtlı elektronik posta adreslerimize mail ile

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kimlik Ve İletişim Bilgileri

(Lütfen bilgileri eksiksiz ve doğru olarak yazınız)

Adı- Soyadı
T.C. Kimlik No
Cep Telefonu 2. Telefon
E-Posta Adresi Faks
Tebligata Esas

Yerleşim Yeri Adresi

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

(Müşteri, İş Ortağı, Çalışan adayı, Eski çalışan, Üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

Çalışan Müşteri İş Ortağı Diğer:
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim/verinizi işleyen kişi :

Konu:

Bilginizin İşlendiği Tarih Aralığı:

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kullanacağı Hakkın Seçimine İlişkin Bilgiler

(Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz)

 

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.
Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.
Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.
Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.
Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.
Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.
Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

 

 1. Talep Hakkında Açıklama

 (Yukarıdaki seçimin dışında lütfen 6698 KVKK kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

 1. Ekler

(Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz ve başvuru ekinde ulaşmasını sağlayınız.)

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 

 1. Lütfen Başvurunuza Vereceğimiz Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz

 

Adresime gönderilmesini istiyorum.
İletişimde verdiğim E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta ile verilen yanıtlar tarafınıza daha hızlı ulaşacaktır.)
Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname gerekmektedir.)

 

 1. Başvuru sahibinin sorumluluğu

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek ve varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk size aittir.

 

Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi

Adı Soyadı          :

Başvuru Tarihi     :

 

Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi olduğunu gösterir belge, vekaletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır.

 

BÜLENT YAMAN / CARDEA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ

Adres                : Cevizli Mahallesi, Bağdat Caddesi ,Ofistanbul No:538 Kat.2 D.16 Maltepe/İstanbul/Türkiye

Telefon/Faks      : +90 216 627 04 29

Web                 : www.cardeacert.com

E-mail               : [email protected],

Mersis               : 1727629253400019

İrtibat Kişisi        : Sunay Kutlu

[email protected]

0532 282 82 76

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Bilgilendirme ve Evraklar

©2024 Cardea Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account